Všeobecné obchodní podmínky pro příležitostnou dopravu

I. Úvodní ustanovení

 1. Dopravní podnik Ostrava a.s (dále také jako "DPO", poskytovatel) je provozovatel městské hromadné dopravy, který svým zákazníkům zprostředkovává poskytnutí služby, tzv. příležitostnou dopravu autobusem, tramvají nebo trolejbusem (dále také jako "Služby").
 2. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jako "VOP") se řídí veškeré právní vztahy, na jejichž základě společnost DPO zprostředkovává Služby, a to včetně všech právních vztahů se zprostředkováním Služeb souvisejících a navazujících.
 3. Zákazníkem DPO se dle těchto VOP myslí jakákoli fyzická či právnická osoba, která bude u DPO poptávat Služby.

II. Objednávka Služby a uzavření smlouvy o přepravě

 1. Zákazník může učinit poptávku Služby telefonicky nebo prostřednictvím emailu.
 2. Objednávku Služby zákazník uskuteční prostřednictvím webového objednávkového formuláře. Objednávku Služby je nutné uskutečnit minimálně 5 pracovních dnů před samotným uskutečněním Služby. Objednávka Služby je závazná od okamžiku, kdy je pracovníkem DPO potvrzena. DPO potvrdí přijetí objednávky elektronicky (emailem) nebo písemně. Potvrzením objednávky dochází k uzavření smlouvy o přepravě. Objednávka služby může být odvolána (zrušena) stejným způsobem, jakým byla učiněna, nejpozději však 24 hodin před přistavením vozidla na místo požadované zákazníkem. V případě pozdějšího odvolání (zrušení) objednávky je zákazník povinen uhradit DPO stornopoplatek (smluvní pokutu) ve výši odpovídající 100 % předpokládané ceny objednané Služby (v úrovni bez DPH). Stejnou smluvní pokutu je zákazník povinen uhradit v případě, že objednávku nezruší, a přistavený dopravní prostředek nevyužije. V případě zrušení Služby ze strany DPO v době kratší než 24 hodin je DPO povinen uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 100 % předpokládané ceny objednané Služby (v úrovni bez DPH).

III. Práva a povinností smluvních stran

 1. Povinností DPO a řidiče vozidla DPO při poskytování Služby je zejména následující:
  1. poskytnout zákazníkem objednané Služby řádně v nejvyšším možném standardu;
  2. chovat se k zákazníkovi zdvořile a dodržovat zásady slušného chování po celou dobu poskytování Služby;
  3. dodržovat pravidla silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu a pravidla provozu na dráze podle zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách.
 2. Povinností zákazníka při využívání Služby je zejména následující:
  1. řídit se pokyny řidiče DPO, týkajícími se bezpečnosti a plynulosti silničního provozu;
  2. zaplatit DPO cenu dle čl. IV těchto VOP za Služby zprostředkované DPO.
 3. Během poskytování Služby zprostředkovaných DPO je ve vozidlech DPO zakázáno zejména:
  1. kouřit, požívat alkoholické nápoje či omamné a psychotropní látky;
  2. chovat se hrubě a obtěžovat řidiče nepřiměřeným hlukem či zápachem;
  3. zasahovat řidiči jakkoli do řízení vozidla;
  4. znemožňovat řidiči řádné řízení vozidla;
  5. vyhazovat z vozidla jakékoli předměty.
 4. V případě porušení zákazu uvedeného v předchozím odstavci je řidič DPO oprávněn vykázat zákazníka/cestujícího z přepravy. Zákazník je v takovémto případě povinen uhradit Služby ve výší 100 % předpokládané ceny objednané Služby.
 5. V případě, že dojde ke znečištění či poškození vozidla cestujícím během Služby, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s vyčištěním nebo opravou vozidla do původního stavu. Příslušnou částku se zavazuje zákazník uhradit DPO na základě daňového dokladu vystaveného DPO. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den provedení úklidu nebo opravy, přičemž splatnost daňového dokladu činí 14 dnů ode dne jeho odeslání zákazníkovi. V případě poškození vozidla mohou být další objednávky Služeb pro tohoto zákazníka odmítnuty

IV. Cena a platební podmínky

 1. Předpokládanou cenu Služby se zákazník dozví při učinění poptávky a následně ji doplní do formuláře objednávky při uskutečňování objednávky. DPO do poptávky uvede buď cenu absolutní (předpokládanou), nebo specifikuje cenové parametry (cena za 1 ujetý km, cena za čekání atp.). Pokud bude v případě stanovení cenových parametrů uvedena i celková předpokládaná cena, nejedná se o konečnou cenu. Konečná (fakturovaná) cena se v tomto případě stanoví výpočtem podle stanovených parametrů, zejména podle skutečně ujetých kilometrů (včetně nájezdových a odstavných) a skutečné čekací doby řidiče. DPO je plátcem DPH, proto poskytuje dopravní služby vždy za ceny obsahující DPH.
 2. DPO může požadovat uhrazení zálohy, která musí být zaplacena před poskytnutím Služby. V těchto případech DPO vystaví a zákazníkovi doručí zálohovou fakturu.
 3. Bude-li zákazník plátcem DPH, bude mu po přijetí úplaty do 15 dnů od zaplacení vystaven daňový doklad z přijaté úplaty.
 4. Po poskytnutí Služby bude vystavena faktura (pro plátce DPH daňový doklad), ve které bude uvedena konečná cena a bude provedeno vyúčtování poskytnuté zálohy. Faktura je splatná 14 dnů po odeslání.
 5. Pokud budou cenové podmínky a způsob fakturace stanoveny poskytovatelem v objednávce odlišně, mají přednost ty, které budou uvedeny v objednávce. V těchto případech však musí být jednoznačně průkazné, že byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami. V opačném případě se uplatní podmínky cenové a fakturační podmínky podle těchto všeobecných podmínek. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy.

V. Ostatní ujednání

 1. Zákazník je oprávněn odstoupit od objednávky:
  1. pokud se ukáže, že poskytovatel nemá potřebnou odbornou způsobilost a odpovídající oprávnění k poskytnutí Služby dle objednávky nebo pokud tuto způsobilost ztratí,
  2. pokud DPO poskytuje Službu v rozporu s objednávkou nebo VOP a nedojde-li k nápravě takového porušení neprodleně po obdržení písemného oznámení zákazníka o tomto porušení s výzvou ke sjednání nápravy,
  3. pokud bylo vůči DPO jako dlužníkovi zahájeno insolvenční řízení.
 2. Vozidla příležitostné dopravy vyjíždějí z těchto míst: Autobusy vyjíždí z garáží Hranečník, na ulici Počáteční 1962. Tramvaje vyjíždí z vozovny Poruba nebo z vozovny Moravská Ostrava. Trolejbusy vyjíždí z vozovny trolejbusů na ulici Sokolská třída. Historická tramvaj vyjíždí z vozovny Moravská Ostrava a z vozovny Martinov (vlek).
 3. Pro smluvní vztah mezi DPO a zákazníkem platí výlučně tyto VOP. Odchylné nebo změněné VOP platí pouze v případě, pokud budou oběma smluvními stranami písemně potvrzeny.
 4. Zákazník prohlašuje, že byl seznámen s obsahem těchto VOP pro příležitostnou dopravu. Odesláním objednávky podle těchto VOP s nimi projevuje souhlas.
 5. Smluvní strany si budou doručovat písemnosti na adresy uvedené v objednávce, pokud si písemně neoznámí změnu doručovací adresy. Smluvní strany se zavazují udržovat své doručovací adresy funkční po celou dobu platnosti objednávky.
 6. Tyto VOP jsou platné ode dne vyhlášení. Tyto VOP může DPO změnit. V takovém případě je povinen oznámit tuto změnu na svých webových stránkách nejpozději dva měsíce přede dnem, kdy má změna VOP nabýt účinnosti.
 7. Na smluvní vztahy uzavřené před platností těchto VOP se použijí VOP platné v okamžiku uzavření smluvního vztahu.
 8. V případě jakýchkoli sporných záležitostí se obě strany zavazují pokusit se nalézt smírné řešení nejprve vzájemnou domluvou. Pokud to není možné, bude záležitost předložena k rozhodnutí věcně příslušnému soudu v České republice a bude se řídit právem České republiky.

V Ostravě dne 6. 1. 2022

Předchozí verze VOP

Všeobecné obchodní podmínky platné do 5. 1. 2022