Příležitostná doprava

Správce Vašich osobních údajů?

Dopravní podnik Ostrava a.s., sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, IČO 61974757, Vás jako správce níže informuje o zpracování osobních údajů a Vašich právech u služby příležitostné dopravy.

Účel, právní základ a zpracovávané osobní údaje?

Poskytnuté osobní údaje pro příležitostnou dopravu slouží za účelem zajištění této služby (zejména objednávka, uzavření smlouvy o přepravě, související komunikace, vč. vyřizování případných stížností/pochval nebo reklamací).

Právní základ zpracování je spatřován ve čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Poskytnutí identifikačních a kontaktních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. V případě neposkytnutí těchto údajů nelze smlouvu uzavřít.

Zpracováváme zejména: jméno a příjmení objednavatele, datum narození, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, údaje k požadované přepravě (datum a časy jízdy, trasu jízdy apod.).

Zvláštní kategorie osobních údajů nejsou zpracovávány. Při zpracování osobních údajů objednavatele nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle zmíněného nařízení.

Jak dlouho budeme Vaše data uchovávat?

Správce bude uchovávat Vámi poskytnuté osobní údaje uvedené zejména na smluvních dokumentech za zmíněným účelem 3 roky od ukončení dopravy (výjimka jsou účetní doklady). Po uplynutí těchto lhůt budou neprodleně veškeré Vaše osobní údaje smazány v souladu se Spisovým a skartačním řádem společnosti.

Dotazy k příležitostné dopravě?

S dotazy k příležitostné dopravě nebo pro využití práv spojených se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit na společnost Dopravní podnik Ostrava a.s., oddělení centrální plánování, Jakub Vovsík, tel.: +420 597 401 167, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám náleží zejména práva dle čl. 15 – 22 nařízení EU 2016/679:
(i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech.

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů, nebo pokud nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat podnět u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti.

V neposlední řadě máte také právo obrátit se s případnou stížností ohledně zpracování Vašich osobních údajů na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234  665 111, www.uoou.cz.

Další informace související se zpracováním osobních údajů jsou zveřejněny v příslušné sekci Ochrana osobních údajů (GDPR).

Jak jsou zabezpečeny Vaše osobní údaje?

Máme vytvořenu řadu technických a organizačních bezpečnostních opatření a postupů k zajištění bezpečnosti Vašich údajů, která pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme. Používáme bezpečnostní prvky jako firewall a řízené přístupy k informacím apod. Osobní údaje jsou tak zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Zároveň jsou na našich pracovištích zajištěna přísná pravidla fyzické bezpečnosti.

DPO si vyhrazuje právo na aktualizaci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.